Words of Praise for "JJ's Squiggly Mind"

This book will help you to better understand about children with ADHD through the protagonist, inspired by the author’s younger brother. Thus, the readers could feel the love and warmth in every character and drawing. "JJ's Squiggly Mind" is a book you must have whether you are in the life of a child with special needs or not.

หนังสือเล่มนี้ช่วยเติมเต็มความเข้าใจเกี่ยวกับ "เด็กสมาธิสั้น" ซึ่งเป็นการถ่ายทอดผ่านตัวเอกที่ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจมาจากน้องชาย ทำให้สัมผัสถึงความรักความอบอุ่นในทุกตัวอักษรและภาพวาด "เจเจผู้อยู่นิ่งไม่ได้" คือหนังสือที่คุณต้องมี ไม่ว่าชีวิตคุณจะเคยผ่านเด็กที่มีความต้องการพิเศษมาหรือไม่ก็ตาม

Saowanee Thaowal Singhchalee

เสาวณีย์ เถาวัลย์ สิงห์ชาลี

Freelance Psychologist

นักจิตวิทยาอิสระ

I would like to express my admiration for “Emmy” Sasin Thamakaison who was inspired by someone close to her and so created this book in form of bilingual cartoons. Knowledge in this book has been studied and gathered from books and the internet and has been verified by child and teenage psychologists at Siriraj Hospital. Being in the form of bilingual cartoons, this book is easy to read and understand how to recognize the ADHD symptoms, and to learn about problems and the effects to the child him/herself and other people, and the treatments. In addition, it may motivate the child and family members to get treatment for a brighter future.

          ขอชื่นชมน้องเอมมี่ ศศิน  ธรรมไกรสร ที่นำแรงบันดาลใจจากบุคคลใกล้ชิดมาจัดทำหนังสือในรูปแบบการ์ตูนสองภาษา โดยรวบรวมข้อมูลความรู้จากหนังสือและอินเตอร์เน็ต ตลอดจนผ่านการรับรองเนื้อหาจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งการจัดทำเป็นการ์ตูนสองภาษาทำให้ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกตอาการของโรคสมาธิสั้น ปัญหาและผลกระทบจากพฤติกรรมดังกล่าวทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  วิธีการต่างๆในการรักษา นอกจากนี้ยังสร้างแรงจูงใจทั้งต่อตนเองและคนในครอบครัวในการเข้ารับการรักษาเพื่ออนาคตที่สดใสค่ะ

Kulnaree Natakuatung

นางกุลนารี  ณ ตะกั่วทุ่ง

Specialist Psychologist

นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ

Psychology Division, Srithanya Hospital

กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลศรีธัญญา

Being in the form of cartoons, the story is easy to understand for all readers; even children can read and maybe understand their friends or other children who are just like "JJ".  Because of this, children with ADHD may become accepted as someone who is normal and whose brain merely lacks certain chemicals necessary to control the actions, which can be treated with medication and self-control training. I would like to invite parents, teachers and everyone to read this book to get to know "JJ" and other hyperactive children.

ผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบของการ์ตูน ส่งผลให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย  แม้แต่เด็กๆ ก็สามารถอ่านได้และทำให้พวกเขาเข้าใจเพื่อนๆ ที่เป็นเด็กเหมือน “เจ เจ”  ส่งผลให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าพวกเขาก็เป็นปกติคนหนึ่งที่ขาดสารเคมีบางตัวในสมองที่ควบคุมการกระทำแค่นั้น ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยยา และการฝึกควบคุมตัวเอง  อยากให้คุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครู และทุกท่านได้ลองอ่าน เพื่อทำความรู้จักกับ “เจ เจ” และหนูน้อยผู้อยู่ไม่นิ่งคนอื่นๆ

Watchara Insom

วัชรา อินโสม

Psychologist

นักจิตวิทยา
Department of Pediatrics

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

This book paints a clear picture of children with ADHD. It helps parents and teachers to understand the characteristics of children with ADHD as well as gives them various guidelines of how to take care of them.

เป็นหนังสือที่ทำให้เห็นภาพเด็กสมาธิสั้นได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้ปกครอง และครูเข้าใจธรรมชาติ และมีแนวทางในการช่วยเหลือดูแลเด็กสมาธิสั้นที่หลากหลายมากขึ้น

Adisorn Tongrak

อดิศร ทองรักษ์

Clinical Psychologist

นักจิตวิทยาคลินิก 

Board of Child and Adolescent Psychiatric Patient Care and Services System Development

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการและดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

Srithanya Hospital

โรงพยาบาลศรีธัญญา